سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیل نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

در گرای شهای کنونی طراحی محیط زیست، مباحثی همچون طراحی پایدار، طراحی با طبیعت و طراحی اکولوژیک منطبق بر مبانی بوم شناختی مطرح می باشد. در این راستا سعی باید بر استفاده هر چه محدودتر از منابع انرژی ناپایدار، مانند سوخت های فسیلی و معدنی بوده تا علاوه بر کمک به پایداری منابع، آلودگی های شهری کاهش یافته و این فضاهای عمومی به عنوان الگویی برای برنام هریزی، طراحی و ساخت سایر فضاهای خصوص یتر، ایفای نقش نماید. بنابراین پارکها و فضاهای باز و سبز شهری (به عنوان عمومی ترین فضاهای شهری) باید یکی از مناس بترین انواع ارتباط انسان و طبیعت را به منصه ظهور برساند. تأکید این مقاله بر معرفی و کاربرد انرژ یهای پایدار (همچون نور و گرمای خورشید، حرکت باد، حرارت درون زمین، آب و مانند اینها) در طراحی فضاهای باز و سبز عمومی است. چرا که با ترویج فرهنگ و فناوری استفاده و کاربرد انرژی های پایدار در فضاهای عمومی، زمینه استفاده هر چه گسترده تر از این منابع جهت تحقق اهداف توسعه پایدار، محقق خواهد گشت