سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا ویسی – کارشناس ارشد مطالعات توسعه- کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد
حسین نازکتبار – دانشجوی دکترای جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان ماز

چکیده:

انرژی برق، از جمله منابع و ذخایر به شمار میرود که با توجه به مصرف بیش از حد استاندارد در کشور و نیز مصرف پایدار آنبرای سالهای آتی، میبایستی به منظور مدیریت مصرف آن به فرهنگسازی الگوی مصرف برق در این زمینه همت گماشت. درهمین راستا پژوهش حاضر نیز به منظور شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف برق در شهرتهران با رویکرد و روش پیمایشی و در عین حال تحلیلی، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از :۲۰ سال ( ۶۴۵۰۰۰ نفر) پرسشنامه همراه – خانوارهای ساکن در منطقه ۵ شهر تهران که از تمام مردم (مرد و زن) در گروه سنی ۶۴با مصاحبه، تکمیل شده است. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه در میان مردم منطقه ۵ شهر تهران به منظور تکمیل پرسشنامه،۴۰۰ نفر میباشد. با استفاده از روشهای مرسوم نمونه گیری در تحقیقات متعدد به ویژه مرکز تحقیقات صداوسیما (نمونه گیریمطبق بر حسب مناطق و بلوکهای موجود در هر منطقه)، نمونه ای از خانوارهای ساکن در منطقه ۵ شهر تهران، انتخاب و موردپرسش و مصاحبه قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، حاکی از آن است که از مجموع ۲۷ گویه، ۴۵۷ )، (عامل دوم: / عامل (عامل اول: اطلاعرسانی شفاف در مورد فرآیند تأمین انرژی برق و تشریح میزان موجودی انرژی : ۷۵) و (عامل چهارم: هدفمند نمودن و / ۷)، (عامل سوم: اصلاح باورها در مورد خرید وسایل منزل: ۸ / بهسازی مولفه های فرهنگی: ۸۷۶ درصد از واریانس و تغییرات کل عوامل یا مولفه های موثر بر / ۴ درصد) در مجموع ۰۳ / استفاده پایدار از انرژی برق: ۶فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف برق در شهر تهران را تشکیل دادهاند. نتایج آزمون ناپارامتری فریدمن نیز، حکایت از آن۰، تفاوت معنیداری بین عوامل یا مولفه های موثر بر / ۰ و سطح خطای کمتر از ۰۱ / داشت که از حیث آماری، با اطمینان ۹۹فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف، وجود دارد. بنابراین مقایسه میانگینِ عوامل یا مولفه های موثر بر فرهنگسازی اصلاح الگوی(۸/ مصرف نشان از آن دارد که عامل اول: اطلاعرسانی شفاف در مورد فرآیند تأمین انرژی برق و تشریح میزان موجودی انرژی ( ۷۴)، بیشترین میانگین و کمترین میانگین نیز مربوط به عامل سوم: اصلاح باورها در / و عامل دوم: بهسازی مولفه های فرهنگی ( ۷۴) بوده است. نتایج بدست آمده / ۳) و عامل چهارم: هدفمند نمودن و استفاده پایدار از انرژی برق ( ۲ / مورد خرید وسایل منزل ( ۶مبنی بر تأثیر برنامههای تبلیغاتی آگاهیدهنده در زمینه H تک نمونهای، نشان میدهد که در تمامی موارد، فرض ۱ t از این آزموندرست مصرف کردن برق از طریق کانالهای رسمی ارتباطی بر فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف برق از طریق کانالهای رسمیو غیررسمی و تأثیر اطلاعرسانی شفاف به عموم مردم در مورد فعالیتهای توسعه نیروگاههای برق و میزان موجودی برتحقیق نیز مبنی بر عدم تأثیر آنها؛ رد شده است. H فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف، تأیید شده و فرض ۰