سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مظفر شریفی – استاد مرکز مطالعات محیط زیست دانشگاه رازی، دانشکده علوم دانشگاه رازی
نسرین کرمپور – مرکز مطالعات محیط زیست دانشگاه رازی

چکیده:

زیر ساخت های قانونی برای حفاظت از منابع کارست در ایران وجود ندارند ولی روز به روز اهمیت توجه به جنبه های متعدد این منابع روشن تر می گردد. یکی از جنبه های کمتر شناخته شده در مدیریت کارست و غار تنوع زیستی موجودات و همچنین فرآیند های تکاملی و اکولوژیکی است که تضمین کننده عملکردهای پیچیده حیات زیرزمینی است. در این نوشته شرح مختصری بر عملکرد های تکاملی رایج در موجودات زیرزمینی ذکر شده است. تلاش بر این است که ضرورت تدوین استراتژی حفاظت از غارها بر اساس نگرشی هم جانبه که در برگیرنده اهمیت موجودات زیرزمینی است تشریح گردد. توسعه نگرشی در مورد حفاظت از غارها باید با این تصور بنیادی آمیخته باشد که غار خود جزئی از یک نظام زمین شناسی بزرگتر است. از این رو تدوین استراتژی حفاظت از غار و کارست متضمن در نظر گرفتن پروسه های زیستی، زمین شناختی و همچنین فعالیتهای انسانی در منطقه ای است که ممکن است بسیار گسترده تر از غار یا کارست باشد. مسایل مربوط به حضور گونه های جانوری غارزی باید با دقت بیشتری و توجه به این نکته مورد ارزیابی قرار گیرد که انزوای تولید مثلی و همچنین ذخیره ژنتیکی کوچک این موجودات امکان بالقوه فراوانی را برای گونه زائی، انشقاق سازگار یافته و تکامل برگشتی را فراهم ساخته است. شواهد موجود در بهره برداری نامناسب از غارها در استان کرمانشاه برشمرده شده و ودورنمای بهره برداری های تفرجی از غارها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه جاری نشان می دهد که تعداد بالقوه غارهای قابل بررسی در سازندهای آهکی استان کرمانشاه بسیار زیاد تر از غارهای شناخته شده بوده و مخاطرات جدی حیات جزیره ای گونه های غار زی را تهدید می نماید