سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سردار شهرکی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسمعیل قلی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود صبوحی – دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

در نیم قرن اخیر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست یکی از یحث بر انگیز ترین مقوله ها در سیاست های عمومی بوده است. سوالات مربوط به آلودگی هوا، کیفیت آب مشکل نبود مالکیت مشخص و پدیداری آثار جانبی را همراه داشته است. این آثار بسته به ماهیت به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و بر روابط اقتصادی اثر می گذارند. این مقاله مروری دارد بر مفهوم و کاربر آثار جانبی در اقتصاد محیط زیست و علت پدیداری این آثار را نشان می دهد و نمونه هایی از آثار جانبی به وجود آمده را مورد بررسی قرار می دهد و در انتها تاثیر آثار جانبی بر کارایی اقتصادی را بررسی می کند. مطالعه نشان می دهد که با وجود آثار جانبی شرط کارایی اقتصادی باید به گونه ای تفسیر شود که چهار نوع تولید نهایی در آن منظور گردد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای جمع آوری هزینه های ایجاد شده توسط این آثار بر جامعه ارائه شده است.