سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره نصر – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

هنراسلامی از رویه هستی به واقعیت و ژرفای حقیقت راه پیدا می کند انسان خلیفه الله هنری را پدیده می آورد که سرشت خداگونه و یبا این هنر و معنا و مفاد ان مستقیما مرتبط است خداوند معماراعظم عالم هستی نامیده شده است اکنون با توجه به مبانی مطرح شده فوق شاید پی به راز تجلیات متهنوع هنراسلامی کاری ممکن باشد و شاید بتوان درگستره زمان و مکان سرمنشا اصول وحدت بخش هنر را تشخیص داد بنابراین بدیهی است منشا هنراسلامی و سرشت نیروها و اصولی را که موجد این هنر بودهاست باید به جهان بینی اسلامی ربط داد این هنر حقایق درونی الهام اسلامی را درجهان شکل ها متبلور می کند و چون از وجه باطنی اسلامی ناشی می شود انسان را به خلوت درونی الهام الهی رهنمون می گردد برای فهم دقیق ماهیت هنر دینی بویژه هنر اسلامی توجه به اصولی که لازم است از آغاز برهمه اشکال هنر اسلامی حاکم بوده است و زیبایی یکی از آنهاست.