مقاله دختران نوجوان ایرانی و اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی؛ مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: دختران نوجوان ایرانی و اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی؛ مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات
مقاله بهداشت باروری و جنسی
مقاله نوجوان
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی نجم آبادی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده راحله
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوجوانی، سن چالش ها و فرصت ها است. امروزه عبور به بزرگسالی بدون آگاهی کافی در مورد اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی بسیار دشوار می باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف نقطه نظرات و تجربیات دختران نوجوان و بزرگسالان کلیدی در رابطه با ضرورت فراهم کردن خدمات بهداشت باروری و جنسی برای دختران نوجوان ایرانی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که در دوره زمانی بهمن۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱ انجام شد. داده ها از طریق انجام بحث های گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختارمند با ۲۴۷ دختر نوجوان و ۷۱ بزرگسال کلیدی در جامعه شامل مادران، مشاوران مدرسه، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، مدیران دولتی و غیر دولتی برنامه های بهداشتی، سیاست گذاران اصلی نظام سلامت، جامعه شناسان و روحانیون در شهرهای شاهرود، مشهد، تهران و قم جمع آوری شد. تمام مصاحبه ها ضبط و پیاده شد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 کدگذاری و طبقه بندی شدند.
یافته ها: دلایل اصلی ضرورت ارائه اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی به دختران نوجوان ایرانی در ۶ طبقه جای گرفت: فقدان دانش کافی در ارتباط با موضوعات بهداشت باروری، دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی نامعتبر، تغییرات فرهنگی- اجتماعی جامعه، افزایش وقوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان، تاکید مذهب بر تربیت جنسی کودکان و نوجوانان و وجود تابوهای فرهنگی در جامعه.
نتیجه گیری: بیشتر شرکت کنندگان بر ضرورت ارائه خدمات بهداشت باروری و جنسی برای دختران نوجوان تاکید داشتند. فراهم سازی این خدمات نه تنها به دلیل نگرانی های پزشکی بلکه از دیدگاه مذهبی، اجتماعی و تکاملی باید یک اولویت در نظر گرفته شود.