سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرمحمد نیکوکار – دانشجیان کارشناسی ارشد برق مخابرات
محمد صالحی سده –

چکیده:

درشبکه های مخابراتی بیسیم استفاده از درایور سیتی فضایی باعث بهبودعملکرد می گردد بسیاری ازمواقع داشتن بیش ازیک آنتن درترمینالهای چنین شبکه هایی عملی نیست دراین شرایط همیاری بین کاربران آن شبکه درارسال سیگنالهایشان میتواند درایورسیتی فضایی ایجاد کند بدین منظور سیگنالهای یک کاربرد دلخواه شبکه علاوه براینکه به صورت مستقیم به سمت گیرنده ارسال یم شود بطور غیرمستقیم و ازطریق یک یا چندکاربر دیگر که نقش همیار را برای آن کاربرد دارند هم ارسال می شود که همیاری بین کاربران بطرق مختلفی صورت میگیرد به منظور درک مزایای کلیدی از دایورسیتی برای کاربران برنامه ریزی فرصت طلب و استفاده مجدد از طیف سیگنال درdown link با استفاده از رله های مبتنی بر شبکه های تلفن همراه این مقاله درتجزیه و تحلیل عملکرد بازده طیف محوشدگی پخش کانال multihop می باشد که متشکل از ایستگاه پایه BS ایستگاه رله RS کاربران دور وکاربران نزدیک می باشد که درمدل دیگر به طورتقریبی میتوان همگی را یک دسته کاربردانست