سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صفورا احمدزاده – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
سیدامیرحسین گلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحقیقات نشان داده است که روغنهای حاوی ایزومرهای مزدوج اسید لینولنیک CLN به دلیل عملکرد خاص فیزیولوژیکی آنها می توانند بهعنوان روغن فراسودمند معرفی شوند بنابراین شناخت هرچه بیشتر این منابع ضروری بهنظر می رسد دراینتحقیق خواص فیزیکی و شیمیایی روغن دانه جوالدوز به عنوان یکی از این منابع مورد بررسی قرارگرفت دراین مطالعه ابتدا ویژگیهای دانه تعیین و پس از استخراج روغن به روش سوکسله شاخصهای فیزیکوشیمیایی روغناندازه گیری شدو درپایان ترکیب اسیدهای چرب موجود در روغن با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی gC تعیین گردید میزان روغن دانه ۱۲/۷۴% اندازه گیری شد ترکیب اسیدهای چرب غالب دراین روغن به ترتیب شامل اسید لینولئیک ۴۰/۴۸۵% اسید کاتالپیک ۲۷/۰۸۳% و اسید اولئیک ۱۰/۵۰۲% بود.