سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
حمید رحمانی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
محمد پروین نیا – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده:

امروزه متراکم ساختن مصالح جهت دستیابی به بتن پرمقاومت، مورد توجه اکثر محققین میباشد. توزیع اندازه ذرات سنگدانه، نقش مهمی را در متراکم سازی مصالح چسبنده ایجاد م یکند.سوالات تحقیق: در این تحقیق، توزیع ایدهآل اندازهء ذرات مصالح چسبنده، با اضافه کردن پودر فوقالعاده ریز کوارتز به عنوان فیلر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقدار بهینه سیمان بر اساس حداکثر مقاومت فشاری نمونه مکعبی بدست آمد. روش تحقیق: در این تحقیق، منحنی دانهبندی بهینه سنگدانهها، با بکارگیری منحنی دانهبندی ایدهآل فولر بدست آمد. همچنین با بکارگیری ۶ طرح اختلاط مختلف، مقدار بهینه کوارتز بر اساس حداکثر مقاومت فشاری نمونههای ملاتی بدست آمد. پودر کوارتز بصورت لجن، درآخرین مرحله اختلاط به مخلوط اضافه شد تا مخلوطی غلیظ تولید شود. بمنظور دستیابی به مقدار بهینه سیمان نیز نمونه های مکعبی بتنی با عیارهای مختلف سیمان و بکارگیری سنگدانه هایی با منحنی دانه بندی بهینه، ساخته شده و مورد آزمایش فشاری قرار گرفتند. نتیجه گیری:در این تحقیق، مقدار بهینه پودر کوارتز بر اساس مقاومت فشاری نمونه های ملاتی و مقدار بهینه سیمان نیز بر اساس آزمایشمقاومت فشاری بر روی نمونه های بتنی، بدست آمد. در نهایت بر اساس مقدار بهینه سیمان، مقدار بهینه فیلر فوق العاده ریز و دانه بندی بهینه سنگدانه ها، منحنی دانهبندی ایدهآلی برای بتن متراکم ارائه گردید.