مقاله دانش و نگرش رانندگان متقاضی کارت سلامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت بجنورد در مورد بیماری ایدز و عوامل مرتبط با آن ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: دانش و نگرش رانندگان متقاضی کارت سلامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت بجنورد در مورد بیماری ایدز و عوامل مرتبط با آن ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدز
مقاله کارت سلامت
مقاله دانش
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین فر جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مسرورنیا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایدز که به عنوان یک معضل پزشکی، بهداشتی و جهانی است به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی، یک بیماری پیشرونده، علاج نشدنی اما قابل پیشگیری است. هدف از انجام این مطالعه بررسی دانش و نگرش رانندگان متفاصی کارت سلامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در مورد بیماری ایدز و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۰ بود.
مواد و روش کار: مقطعی، تعداد ۶۰۰ نفر از رانندگان متقاضی کارت سلامت، پرسشنامه ای دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیکی و سوالات مربوط به دانش و نگرش در مورد بیماری ایدز را بامراجعه به مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۰ تکمیل نمودند. داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS16 و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۴۵٫۳% افراد در گروه سنی (۲۵-۲۰) بودند. و سواد ۴۷% آنها در سطح راهنمایی بود، ۳۷٫۸% افراد از دانش خوب برخوردار بودند، ۲۶٫۵% دانش متوسط، ۳۵٫۷% افراد دانش پایینی نسبت به ایدز داشتند، بین سن، سطح سواد، سابقه کار، تعداد فرزند با دانش ارتباط معنی دار وجود داشت. ۱۵٫۲% افراد نگرش خوبی به ایدز داشتند، بین سن و نگرش نیز رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری: کمتر از ۳۰% افراد مورد بررسی از راه هایی که بیماری ایدز منتقل نمی شود مطلع بودند، آگاهی افراد از درمان و پیشگیری ضعیف بود. لذا ضرورت صحبت از ایدز، آموزش راه های انتقال و پیشگیری از این بیماری و ترویج فرهنگ رفتار درست با مبتلایان از طریق رسانه ها و مراکز آموزشی وبهداشتی کاملا محسوس است.