سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا نورائینصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سعید غلامرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

برکسی پوشیده نیست که درحال حاضر منابع طبیعی تجدیدپذیر به عنوان عامل بسترساز و تامین کننده نیازهای بشر بدیل و جایگزینی ندارد با توجه به این مهم متاسفانه این عرصه به دلایل اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و فرهنگی و حتی سیاسی درشرایط نامساعدی قرار دارد لذا پایداری این منابع به عنوان یک ضرورت و اصل مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران می باشد این مقاله ضمن بررسی منابع طبیعی به نقش دانش بومی به عنوان راهکاری مقتضی برای دستیابی به پایدار منابع طبیعی می پردازد دراین زمینه برای تلفیق دانش بومی درعرصه پایداری منابع طبیعی مدیریت دانش بومی مرتب طبا منابع طبیعی ترویج و اشاعه دانش بومی از طریق رسانه های جمعی تشکیل کمیته های موضوعی با هدف همکاری بین بخشی برای تدوین برنامه ها و طرح های پایدارمدار منابع طبیعی و تلفیق دانش بومی ودانش رسمی از طریق نهادهای آموزشی و پژوهشی پیشنهاد می گردد.