سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشکده م

چکیده:

بشر هم اکنون و در آینده، بر ای ادامهی حیات خویش بر رو ی کرهی زمین نیازمند بی چون و چر ای منابع طبیعی، به ویژه مراتع به عنوان حیاتیترین بستر توسعه ی پایدار محیطزیست و پدیدههای اکولوژ یک، منبع اصلی تأمین خوراک دام نظام دامداری سنتی و … میباشد .این عرصه ها با ۹۰ میلیون هکتار مساحت و حدود ۶۰ % کل کشور، دارای نقشی غیرقابل انکار در محاسبات اقتصادی و اجتماعی کشورمانمی باشند . این منابع ثروت به رغم برنامه ها ی متعدد ی که بر ای اصلاح و مدیریتشان طراحی شده در معرض تهدید جد ی قرار دارند . به نظر میرسد بر ای احیاء این عرصه ها اضافه بر هر چیز نیاز به شناسایی دانش محلی بهره برداران، و از آن جمله عشایرو روستاییان به عنوان اصلیترین بهره برداران مرتع وجود دارد . این مطالعهی کیفی نیز به همین منظور و با هدف شناسایی و مستندسازی دانش بومی دامداران روستای نافچ در زمینهی سازوکارهای بومی مدیریت مرتع انجام گردید که نشان دهنده بهترین راه برای دستیابی به توسعه پایدار است