سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن ماندگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
مهدی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و دبیر آموزش و پرورش شهر بیرجند

چکیده:

صاحب نظران توسعه معتقدند توسعه در مفهوم کلی شامل توسعه ملی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و صنعتی می باشد و نیل به اسن هدف بدون در نظر گرفتن توسعه تکنولوژیک و توسعه صنعتی به عنوان محور اصلی راه به جایی نخواهد برد توسعه صنعتی بدون دستیابی به فناوری صنعتی و همگامی با تحولات علمی و فن آوری روز مفهومی ندارد. بابررسی نظریات توسعه صنعتی در می یابیم که جدیدترین و موثرترین آنها بر توسعه مبتنی بر علم و نوآوری تاکید دارند و بارزترین آنها می تواند دانشگاه ها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی باشند که امروزه به نام دانشگاه های کارآفرین شناخته می شوند که با مدیریت دانش در دنشگاه ها ایجاد ساختار لازم و اقدامات موثر که نتیجه آن افزایش همکاری و بهبود بهره وری و به فعلیت رساندن نوآوری و کارآفرینی می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که صنعت محور توسعه بوده و برای توسعه صنعتی ، باید از علم و تکنولوژی استفاده کرد، بطوری که در آن نوآوری و کارآفرینی و افزایش همکاری وجود داشته باشد و تحقق این امر با تغییر وظایف و اهداف دانشگاه های کشور و نگرش نو به آموزش و تبدیل به یک دانشگاه نوآور و فن آفرین، یا کارآفرین امکان پذیر است. این پژوهش از نوع توصیفی است، که در آن از منابع کتابخانه ای برای حمع آوری و تحلیل اطلاعات و یافته ها استفاده شده است، نتایج حاکی از آن است که رویکرد دانشگاه های کشور باید به سویی رود که کارآفرینی در کنار تولید دانش در آن موج بزند.