سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نویده خطابی –
غلامرضا ملک زاده –
سیدعلی وزیری –

چکیده:

جهان امروزجهان گسترش تکنولوژی است تکنولوژیی که با سرعتی فزاینده مرزهای جغرافیایی را درمی نوردد و عرصه کارودانش را درهمه کشورها تسخیر و سبک زندگی را دگرگون می کند به گونه ای که نیروی کار به عنوان یکی ازعوامل تولید شرایطش تغییر میکند نیروی کاریاباید متناسب با این تغییرات دانش و مهارت خود را ارتقا دهد تا بتواند دراین میدان برقرار بماند و یا به خیل بیکاران بپیوندد و با معضل بیکاری دست وپنجه نرم کند بخش صنعت جلوه گاه عمده تکنولوژی و جایگاه اصلی کاربرد آن است که میتواند عوامل تولید از جمله نیروی کار را جذب نماید به ویژه درکشور درحال توسعه ایران که رو به صنعتی شدن دارد و ازنیروی کار جوان زیادی نیز برخوردار است دانشگاه کارافرینی دانشگاهی است که بتواند ضمن خلق تولید تکنولوژی و ایجاد بسترمناسب استفاده ازآن نیروی توانمند دراین عرضه را نیز پرورش دهد و از این رواین مقاله سعی دارد به چگونگی این فرایند بپردازد.