سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکرم الهی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

مفهوم دانشگاه کارافرین از مفاهیم نوینی است که به تازگی مورد توجه محققان و دانشمندان زیادی قرار گرفته است و در اکثر کشورها پیشرفته می توان نمونه های موفقی از آنها را یافت. در حال حاضر دانشگاه کارآفرین به عنوان نمود عینی ارتباط صنعت و دانشگاه؛ افق های نوینی از اشتغال زایی و همچنین کارآفرینی در سطح گسترده را فراوری دست اندرکاران و مدیران قرار داده است، بنابراین لزوم توجه به آن ضروری به نظر میرسد. البته این نکته را نیز باید به خاطر نشان کنیم که اکثر تجربه های موفق دانشگاه های کارآفرین متعلق به کشورها پیشرفته می باشد و رد سایر کشورها از جمله کشور ما هنوز به طور جدی مورد توجه واقع نشده و در راه ایجاد و توسعه آن موانع و چالس هایی وجود دارد. مقاله حاضر ضمن پرداختن به مفهوم دانشگاه کارآفرین، ویژگی ها و الزامات آن ( فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی، ساختار سازمانی انعطاف پذیر، قوانین و مقررات مناسب و ….) را نیز مورد بررسی قرار داده و در پایان چالش های پیش روی آن را تحلیل کرده است که در این پژوهش، این موانع و چالش را به موانع محیطی ( ارتباط محدود صنعت و دانشگاه، فضا و شرایط نامناسب سازمان ها و موانع سازمانی (نبود فرهنگ کارآفرینی کموبد منابع مالی و ….) تقسیم کرد.