سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل شعبانی نژاد – کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تنکابن
آویشن یزدانی – کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تنکابن

چکیده:

با بروز تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش توسعه اقتصادی، دانشگاه کارآفرین علاوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق نوآوری فناورانه به ویژه در فضای فناوری های پیشرفته می گردد و از این طریق پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توسعه مبتنی بر دانایی فراهم می شود. مقاله حاضر با بررسی در زمینه های پیدایش دانشگاه کارآفرین، مفهوم آن و نیز عوامل مؤثر در تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین درصدد است درک و شناخت بیشتری را از این پدیده به دست دهد. مقاله نشان داد که تحولات اجتماعی،اقتصادی، محیطی و نیز تحولات درونی دانشگاه ها در دهه های اخیر در پیدایش دانشگاه کارآفرین مؤثر بوده اند. همچنین مقاله نشان داد در مسیر تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین لازم است آن ها در ابعاد ساختاری، مدیریتی و فرهنگی خود را متحول ساخته و با گسترش زیرساخت های مورد نیاز، زمینه را برای ایفای کارکردهای جدیدتر فراهم سازند.