سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده کمری – شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایلام
حسین مهدی زاده – استادیار دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
آفاق مفتیان – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه های غرب کشور از محیط های مبتنی بر وب ۲ در مقایسه با سایر منابع اطلاعاتی شامل ، میزان استفاده از منابع چاپی (کتاب ، روزنامه و مجله و نشریه) و رسانه های غیر تعاملی (رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، CD و DVD و فیلم) ، میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت انجام گرفته است.جامعه آماری در این تحقیق ، کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی ، پیام نور ، آزاد و علوم پزکشی غرب کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی یک نمونه به حجم ۴۴۵ نفر از آنها انتخاب گردید.ابزار تحقیق یک پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی ان با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ قابل قبول برآورد گردید.در این پژوهش داده های گردآوری شده ، با استفاده از نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده دانشجویان از کامپیوتر ، اینترنت و دانش و مهارت کار با اینترنت نسبت به منابع چاپی و رسانه های غیر تعاملی بیشتر بوده و میزان استفاده آنها از محیط های مبتنی بر وب ۲ نسبت به بقیه منابع ، در پایین ترین حد می باشد همچنین میزان استفاده از رسانه های غیر تعاملی ، میزان استفاده از کامپیوتر و وب ۲ در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و نیز بین میزان استفاده از رسانه های غیر تعاملی ، اینترنت ، کامپیوتر و وب ۲ در دانشجویان بر اساس نوع دانشگاخ محل تحصیل تفاوت معناداری وجود دارد.