سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن عامری شهرابی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
مرتضی امانی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
کیکاوس پورایوبی – کارشناس ارشد مطالعات منطقهای و کارشناس آموزش دیوان محاسبات کشور

چکیده:

نوشتارحاضر برآن است تا با نگاهی تئوریک بر اساس نظریه سپهر نشانه ای یوری لوتمان،محقق برجسته روس، تعامل میان دانشگاه آزاد اسلامی و محیط فرهنگی اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن تاثیر و تاثر این دو عامل در فضای هسته ایوحاشیهای فرهنگ، موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی را در خصوص تطابق با جامعه (خوانش فرهنگی) و همچنین تاثیرگذاری بر آن (ایجاد پویایی و ایفای نقش اساسی در زمینه های اجتماعی–فرهنگی و اقتصادی کشور) نمایان سازد.