سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه آسترکی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

باتوجه به اینکه درعصرحاضر،منابع انسانی،زیرساخت های کلیه تحولات مربوط به توسعه فراگیروپایدارکشورهامحسوب می شودونظام های سیاسی درجوامع مختلف می کوشندتاباتربیت وپرورش استعدادهاوذخایرانسانی وبهره مندساختن آنان ازفنون وعلوم روز،نیروی انسانی موردنیازخودرابرای اجرای طرح هاوبرنامه های متعدددرحوزه های مختلف،تامین نمایندودرصورت نیاز،چنین منابعی راباپرداخت هزینه های سنگین،ازخارج تامین کنند؛بایددانست که پیشرفت علمیوصنعتی هرکشوری،منوط به ایجادبسترهای مناسب وسازوکارهای مطلوب برای تقویت زیرساخت های انسانی است واین امرمیسرنمی شودمگراینکه راهکارهاورویکردهای علمی برای شناسایی وحمایت ازاستعدادهاوشایستگی های موجوددرنسل دانشجووایجادبسترهای مناسب جهت سوق دادن این استعدادهابه سمت تخصص های ویژه وموردنیازتوسعهفراگیروپایدارکشور،طرح ریزی گرددکه این امرمهم ازطریق دانشگاه هاامکان پذیراست.تردیدی نیست درمقطع فعلی ازتحولات،جامعه ونظام،بیش ازپیش به وجودنیروهای متخصص وتحصیل کرده نیازمبرم داردوازاین رو،نقش وجایگاهدانشگاه آزاداسلامی درتامین این نیروها،حائزاهمیت فراوانی است.واقعیت این است که دانشگاه آزاداسلامی اکنون به یک پدیده تفکیک ناپذیرازجامعه امروزایران مبدل شده است؛امروزه جامعه علمی به این نکته توجه داردکه دانشگاهآزاداسلامی توانسته است درتوسعه کلان منابع انسانی کشوروفراهم ساختن بدنه کارشناسی برای نهادهای توسعه ای،مشارکت مستقیمی ایفاکند.توسعه آموزش عالی به قصدارتقاءدانش وایجادمهارت های لازم وبه فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته درافرادوهمچنین ایجادتوانایی های لازم برای کاربردعلوم وفناوری تامین نیروی انسانی متخصصموردنیازوزارتخانه،دستگاه های اجرایی اعم ازصنعتی،خدماتی،فرهنگی،هنری،کشاورزی و… برای مشاغل فعلی وآتی آنها،توسعه علوم کاربردی درراستای اعتلای جایگاه آموزشی،علمی وفناوری کشور،توسعه منابع انسانیکارآفرین،کارآمدوتامین نیروی انسانی متخصص موردنیازبخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشوروتوسعه پژوهش های کاربردی ونیمه صنعتی موردنیازدستگاه های اجرایی مرتبط ازمهم ترین ماموریت هاورسالت های دانشگاه آزاداسلامی است.