سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحبیب الله کواری –
محمدعلی حسینی –

چکیده:

زمینه و هدف: برنامه ریزان مسائل آموزش پزشکی باید برنامه ریزی مناسب تری برای دوران آموزش و استفاده از توانمندی های این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی داشته باشند. این امر نیاز به نیاز سنجی و طراحی برنامه آموزشی دارد که در آن تلاش شود افراد علاوه بر آموزش دروس تخصصی، مهارت ها و صلاحیت هایی را کسب کنند که آنها را برای ورود به بازار کار آماده نماید. هدف این پژوهش نیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز و پیشنهادی به منظور ایجاد کارآفرینی و کاریابی در دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور می باشد. روش کار: این تحقیق از نوع توصیفی_تحلیلی و به روش مقطعی انجام شده است. ابزار مطالعه در این طرح یک پرسشنامه ۱۹ سوالی بوده که به طریقه سوالات تشریحی و باز پاسخ تهیه شده بود. نمونه تحقیق ۵۰۰ نفر شامل ۳۰۰ نفر دانشجویان شاغل به تحصیل رشته پزشکی و ۲۰۰ نفر فارغ التحصیل و (پزشکان عمومی شاغل بکار) از دانشکده های پزشکی ( شیراز، بوشهر، یاسوج و بندرعباس) بودند که بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع و پس از جمع آوری و حذف پرسشنامه های ناقصتحلیل انجام شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد بین آموزش های نظری و نیازهای شغلی افراد مورد مطالعه تفاوت وجود دارد. در خصوص انجام پروژه و آشنایی با محیط کار آینده اختلاف دو گروه معنی دار نبود. در خصوص آشنایی با کامپیوتر و زبان انگلیسی، گروه فارغ التحصیلان به مراتب کمتر از گروه دانشجویان با این توانمنندی آشنایی داشتند. در خصوص نوآوری و خلاقیت اختلاف معنی داری بین دو گروه دانشجویان و فارغ التحصلان وجود داشت. در بررسی معرفی مشاغل مربوطه نیز بین دو گروه اختلاف معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد نیازهای آموزشی دانشجویان و فارغ التحصیلان متناسب با بازار کار تغییرات چشمگیری داشته و تاکید بر آموزش زبان انگلیسی و نیز کار با رایانه باید در دوره های آموزشی مورد توجه قرار گیرد. همچنین کمبود توجه دانشجویان به مقوله خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و تاکید دانشجویان و فارغ التحصیلان برای کسب مشاغل دولتی نشان از ضعف سیستم آموزشی در ایجاد روحیه خلاق و کارآفرین دارد. که توجه بیشتر مسولین به ارائه آموزش های تکمیلی برای دانشجویان و اساتید را طلب می نماید.