مقاله دارو رسانی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه و پگیله شده به رده سلولی سرطان سینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۴۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: دارو رسانی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه و پگیله شده به رده سلولی سرطان سینه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی اتیلن گلایکول
مقاله لیپوزوم
مقاله پاکلی تاکسل
مقاله نانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی مفتخری اصفهانی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در دهه های گذشته تحقیقات گشترده ای در زمینه فرمولاسیون های جدید دارویی صورت گرفته است. نانولیپوزم های پگیله به عنوان حامل های موثر دارو و یک وسیله نقلیه برای تحویل دارو مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد پلی اتیلن گلایکول در ساختار لیپوزوم ها است.
مواد و روش ها: برای تهیه پاکلی تاکسل نانولیپوزومه پگیله شده نسبت های مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول، پلی اتیلن گلایکول ۲۰۰۰ و پاکلی تاکسل را با یکدیگر ترکیب نمودیم. با استفاده از دستگاه زتاسایزر میانگین قطر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه پگیله شده بدست آمد. بازده محصور سازی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه پگیله با استفاده از منحنی استاندارد پاکلی تاکسل بدست آمد. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش دارو طی ۲۸ ساعت محاسبه گردید. همچنین اثر سایتوتوکسیسیتی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه پگیله با روش MTT ارزیابی شد.
یافته ها: قطر ذرات در ابعاد نانو تایید شد. بازده انکپسولاسیون و درصد رهایش پاکلی تاکسل از فرمولاسیون تهیه شده به ترتیب ۹۸٫۲±۶٫۳ و ۵٫۰۲ درصد بدست آمد. نتایج نشان دهنده افزایش سمیت در فرمولاسیون تهیه شده، بود.
نتیجه گیری: پلی اتیلن گلیکول باعث پایداری بیشتر و رهایش کندتر دارو می شود.