سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا شیروبه – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
بهروز مینایی – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

مجموعه داده شجره نامه ای شامل اطلاعات با ارزشی در مورد میلیون ها انسان و ارتباطات فامیلی گذشته و حال آنهامی باشد. این خیل عظیم از داده م ی تواند در تشخیص انواع الگوهای جعمیت انسانی کمک رسان باشد . در این مقاله، بهبررسی ارتباط بین برخ ی فاکتورهای مربوط به طول عمر انسانی از داده جمعیت های توزیع شده در قرون گذشته می پردازیم.روش ها و الگوریت م های مطروحه خود را بر روی مجموعه داده شجره نامه ای بزرگی که بیش از یک میلیون پروفایل و بیش از ۹ میلیون ارتباط را شامل می شود، ارزیابی می کنیم. تمامی این داد ه ها از دانشگاه MTT گردآوری شده اند. این یافته های با ارزش نشان داد که یک همبستگی مثبت بین طول عمر و تعداد فرزندان در مردان و نیز همبستگی مثبت کمتری بین طول عمر و تعداد فرزندان در زنان وجود دارد . به علاوه با استفاده از ویژگی های استخراج شده و مد ل های ساده رگرسیون خطی، همبستگی مهمی را بین سن مرگ اشخاص و سن مرگ برادر یا خواهر آن شخص، پدر و مادرش، همسرش، پدربزرگ و مادربزرگ وی پیدا کردیم.