سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه عروجی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
طاهره استیری –
ازاده شاکری –
فتانه تقی یاره –

چکیده:

داده کاوی آموزشی می تواند با پردازش داده های خام یک سیستم آموزشی اطلاعات ارزشمندی برای یادگیرندگان مدرسان و مدیران سیستم تولید نماید دراین مقاله ضمن بررسی مفاهیم و رویکرد های مطرح در داده کاوی آموزشی یک سیستم آموزش دانشگاهی در قالب یک مطالعه موردی مورد بررسی قرار میگیرد هدف از این داده کاوی استخراج الگوهایی از رفتار دانشجویان در اخذ واحدهای آموزشی و بررسی عملکرد اساتید در ترمهای متوالی تحصیلی است دراین راستا الگوی ترتیبی وقایع در سیستم به همراه میزان رضایت دانشجویان مورد توجه قرارگرفته است اطلاعات حاصل از این تحقیق در قالب گزارشات گرافیکی مورد نیاز ترسیم و برخی از نتایج به صورت تحلیلی بیان شده اند بررسی ها گویای آن است که میزان ارزیابی های دانشجویان از یک دوره و نتایج اخذ شده در همان دوره ارتباط معناداری به چشم نمی خورد که این امر می تواند ناشی از عدم اگاهی کافی دانشجویان از اهمیت مشارکت در فرایندهای مرتبط باشد.