سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا حق نظرلو – دانشجوی دانشگاه سمنان
محمدنادر لطف اللهی – اعضا هیئت علمی دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل –

چکیده:

دراین تحقیق توانایی حلال ترکیبی N- فرمیل مورفولین NFM با اتیلن گلایکول برای جداکردن تولوئن ازمخلوط تولوئن و نرمال هپتان بررسی شده است و داده های تعادلی مایع مایع برای سیستم چهارتایی N- فرمیل مورفولین +اتیلن گلایکول+تولوئن +نرمال هپتان دردمای ۳۰۳/۱۵ کلوین و فشاراتمسفریک بهدست آمده است ضریب توزیع و ضریب گزینش پذیری که دو پارامترمهم درانتخاب حلال میب اشد به کمک داده های آزمایشگاهی بدست آمده است و مشخص شد که درتمامی موارد حلال ترکیبی دارای ضریب گزینش پذیری خوبی می باشد و این حلال ترکیبی می تواند به عنوان جایگزین NFM خالص مورد استفاده قراربگیرد به علت ارزان بودن اتیلن گلایکول نسبت به NFM این حلال ترکیبی می تواند بسته به شرایط عملیاتی به عنوان حلال جایگزین مورد استفاده قرارگیرد از داده های تعادلی بدست آمده برای بهینه سازی پارامترهای برهمکنش دوتایی معادلات UNIQUAC NRTL استفاده شده است.