سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا مینائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا آذربخت – استادیاران دانشگاه اراک
مهدی موسوی –

چکیده:

باتوجه به تاثیر چشمگیر روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ای دراین مطالعه انتخاب رابطه کاهندگی کارآمد مورد بررسی قرارمیگیرد بدین منظور استفاده از روابط سایر مناطق لرزه ایدرصورت عدم وجود رابطه مناسب برای یک منطقه خاص امکان پذیر میگردد از این رو به ارایه روشی برای انتخاب رابطه معتبر ازمیان انبوه روابط کاهندگی پرداخته می شود درروش پیشنهادی با استفاده ازا لگوریتم های خوشه بندی فازی روابط کاهندگی براساس میزان شباهت به گروه های یافراز می شوند از میان گروههای ایجاد شده با لحاظ کردن شرایط خاص منطقه مورد مطالعه میتوان به مناسب ترین مجموعه روابط برای منطقه مذکور دست یافت