سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حدیث جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

درسالهای اخیر سازمان فنی و حرفه ای همراستا با سایر ارگانهایدولتی برنامه هایی جهت استفاده از سیستمهای آموزش الکترونیک دردستور کار خود قرار داده است یکی از چالشهای این سازمان انتخاب و سفارش سیستم e-learning متناسب با خصوصیاتدانش آموزان است دراین تحقیق با استفاده از تکنیک خوشه بندی که از جمله متدهای داده کاوی محسوب می شود به استخراج الگوهای مفید در داده های آماری دانش آموزان آموزشگاه های فنی حرفه ای شهرستان رفسنجان پرداخته ایم نتایج تحقیق دانش آموزان را درون دو خوشه ی متمایز دسته بندی کرد استفاده از دو سیستم آموزش الکترونیک متناسب با خوشه ها علاوه برسازگاری با روحیات دانش آموزان از منظر اقتصادی نیز مفید است چرا که سفارش سیستمهای e-learning برای تمام موسسات فنی حرفه ای مقرون به صرفه نیست