مقاله خوشه بندی فازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص های تجویز دارو در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مدیریت سلامت از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: خوشه بندی فازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص های تجویز دارو در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله شاخص های تجویز دارو
مقاله خوشه بندی
مقاله روش فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی اصل محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی اسمعیل آبادی شهیاد
جناب آقای / سرکار خانم: نیکچی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تلاش در راستای بهبود تجویز و مصرف بهنجار و علمی دارو یکی از وظایف متولیان عرصه سلامت می باشد. فعالیت های انجام شده با هدف ارتقاء سطح نسخه نویسی پزشکان و فرهنگ مصرف دارو در بین مردم، شاخص های مربوط به تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور کاهش داده است. هدف از این بررسی شناسایی قطب های همگن در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به تفاوت بافت اجتماعی، اقتصادی و فضای فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف بود.
روش کار: در این مطالعه مقطعی – تحلیلی، خوشه های همگن در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور با به کارگیری تکنیک خوشه بندی فازی بر مبنای شاخص های تجویز دارو در کشور در سال ۱۳۸۷ به دست آمد که توسط کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو گردآوری شده است. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار R بر روی داده های ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام گردید.
یافته ها: دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس روش خوشه بندی فازی به چهار خوشه تقسیم شدند که هر خوشه دربردارنده عناصری است که به لحاظ شاخص های مورد بررسی دارای شباهت بیشتری به هم هستند و ساختاری متفاوت با دیگر خوشه ها دارند. در بین خوشه های به دست آمده، خوشه چهارم یعنی استان گلستان بیشترین متوسط تجویز اقلام دارویی را بین سایر استان ها و در خوشه های مختلف داربود.
نتیجه گیری: شناسایی و طبقه بندی مناطق همگون و شناسایی قطب های همگن کشور در تجویز و مصرف منطقی دارو به منظور مطالعه ویژگی های هر یک از این قطب ها و دستیابی به نقاط ضعف و قوت هر یک صورت می پذیرد که بر اساس یافته های این پژوهش خوشه چهارم یعنی استان گلستان نیاز به تغییر فرهنگ پزشکان و مردم منطقه دارد.