سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حسین صولتی کوپکن –
محمدرضا صاحب نسق – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

پس از گذشت کمتر ازیک سال از کارمیکس بدهای MIXED BED واحد بههنگام عملیات احیای رزینهای دستگاه متوجه هدررفتن رزینها شدیم لذا اقدام به بازنمودندستگاه نموده که پس از بازنمودن دستگاه متوجه شدیم که مشهای لترال LATHERAL سوراخ شده و دراثرکوچکترین تماس دست خورده می شده و فرومی پاشید بطوریکه بهنگام تخلیه رزین از داخل دستگاه تقریبا تمام مش ها آسیب دیده و مجبور به تعویض آن ها شدیم به دنبال این مشکل اقدام به بررسی و ارائه طریق جهت رفع مشکل نموده آنچه درپی این گزارش خواهد آمد نتایج بررسی هایست که توسط پرسنل بازرسیم فنی و همکاری پرسنل زحمتکش پژوهشگاه صنعتنفت بهعمل آمده است و امید است تجربه مفیدی برای سایرهمکاران صنعت بزرگ نفت باشد.