سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید پرنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش موا
سیروس جوادپور – استادیار بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مواد، دانشکده مه

چکیده:

جریان گاز خروجـ ی در پالایشـگاهای گـاز همـراه بـا ترک یبـات ی از قب یـ ل ه یـ دروکربن هـا، آب، نمکهـا و گازهای خورنده م ی باشد که وارد خطوط لوله و نیروگا های برق میگردند . در این تحقیق انـواع خـوردگ ی و سایش که بوس یله م یعانات گاز ی و ناخالص یها در نیروگاه برق ایجاد م ی شود مورد بررسی و ارزیابی قـرار گرفته شده و انواع ترک یبات ما یع و محصولات خوردگ ی روی لاینرها، پره هـ ای توربینهـا و سـوخت پاشـها مشاهده شده است . ترکیبات گاز و ما یع و همچن ین محصولات خوردگ ی آنال یز شده ومکانیزمهای مختلف و راههای جلوگیری از آنها پیشنهاد گردیده است .