مقاله خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع دو
مقاله خودکارآمدی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازیان سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
روش: نمونه شامل ۱۶۰ نفر از مراجعان به انجمن دیابت ایران بود. اجرای کار به صورت فردی بوده، پس از نمونه گیری، با افراد منتخب تماس گرفته شده و توضیحات لازم در مورد پژوهش به آنها داده شده و در صورت تمایل آنها به شرکت در تحقیق، پرسشنامه ها به آدرس محل سکونت آنها ارسال شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی، مقیاس حمایت اجتماعی، مقیاس کیفیت زندگی و مقیاس رفتارهای مراقبت از خود بوده است.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه منفی معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در پیش بینی کیفیت زندگی حاکی از آن است ۱۴% واریانس متغیر کیفیت زندگی توسط خودکارآمدی و زیر مقیاس فرد مهم دیگر حمایت اجتماعی تبیین می شود.
نتیجه گیری: پژوهش حاضر و پژوهشهایی از این دست پشتوانه تجربی لازم را در زمینه برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت زندگی و سازگاری بیماران و اتخاذ تدابیر درمانی مناسب فراهم می کند.