مقاله خودنمایی مثلث گفتگو گستری، تنش زدایی و احترام متقابل در میان شاخص های ارتباطات میان فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: خودنمایی مثلث گفتگو گستری، تنش زدایی و احترام متقابل در میان شاخص های ارتباطات میان فرهنگی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص سازی
مقاله ارتباطات میان فرهنگی
مقاله گفتگو گستری
مقاله تنش زدایی
مقاله احترام متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ودادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی نسب حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: شاخص های ارتباطات میان فرهنگی، ابزارهای ارزیابی پسرفت یا پیشرفت این نوع ارتباطات در عرصه گفتگوهای بین المللی و بازویی سنجشی برای راهبرد پردازان فرهنگی یک جامعه است. ایجاد نقاطی مانند: «گفت و گو، تنش زدایی، و احترام به فرهنگ ها و تمدن های جوامع دیگر»، در نخستین نمایش اسلام گستری پدیدار گشت تا سرانجام آن شکل گیری مثلثی باشد که این نقاط در سه راس آن قرار گرفته اند. البته، برونداد این مثلث، به صدا درآوردن شیپور جنگ ستیزی است تا مقتدرانه بگوییم: «گفتگو، تکیه گاه اسلام گستری در آن سوی مرزهای حجاز بوده است».
روش پژوهش: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی است، زیرا حلال بسیاری از مشکلات چند سازمان فرهنگی است. البته، توصیفی – تحلیلی نیز هست، زیرا از اسناد و منابع کتابخانه ای استفاده کرده است، به این صورت که پس از احصای مسائل از جامعه، شاخص های ارتباطات میان فرهنگی از منظر دین تعیین شده اند.
یافته ها: سه شاخص: «گفتگو گستری، تنش زدایی، و احترام متقابل» در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار بوده اند. این متغیرها را که در اندازه گیری سازه تحقیق سهم زیادی داشته اند، خبرگان تایید کرده اند.
نتیجه گیری: ابزارهای سنجش ارتباطات میان فرهنگی، شاید به تنهایی سد مقاومی برای پرهیز از وقوع جنگ میان فرهنگ ها نباشند، ولی تجمیع آن ها در یک مثلث، حوزه ای مقتدر برای امور بین المللی است تا دیوار بی اعتمادی را سست و گفتمان های فرهنگی را جایگزین تنش های فرهنگی کند.