مقاله خودارزیابی عمل کرد نظارتی سرگروه های آموزشی شهر شیراز در مقایسه با ارزیابی معلمان از آن ها بر اساس الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی اولیوا و پاولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های برنامه درسی از صفحه ۹۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: خودارزیابی عمل کرد نظارتی سرگروه های آموزشی شهر شیراز در مقایسه با ارزیابی معلمان از آن ها بر اساس الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی اولیوا و پاولز
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظارت و راهنمایی آموزشی
مقاله عمل کرد نظارتی
مقاله به سازی معلمان
مقاله به سازی برنامه درسی
مقاله به سازی آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترک زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه خودارزیابی سرگروه های آموزشی از عمل کرد نظارتی خود با ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان تحت نظارت و راهنمایی آموزشی آن ها بر اساس الگوی مفهومی اولیوا و پاولز بود. بدین منظور از میان معلمان و سرگروه های آموزشی شاغل در نواحی چهارگانه شهر شیراز در سال تحصیلی ۹۰ ۱۳۸۹ به تعداد ۸۷۶۱ معلم و ۱۷۵ سرگروه آموزشی، نمونه ای به حجم ۴۸۸ نفر (۳۶۸ معلم و ۱۲۰ سرگروه آموزشی) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک زاده و نوروزی (۱۳۸۹) استفاده گردید که پایایی ابزار ۰٫۸۰ و روایی آن ۰٫۹۰ ۰٫۶۳، محاسبه و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری تی تک نمونه ای، تی مستقل و تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده گردید. نتایج نشان داد:۱ ) سرگروه های آموزشی شهر شیراز، عمل کرد نظارتی کلی خود و هم چنین عمل کرد نظارتی خود در ابعاد کمک به معلمان در طراحی آموزش، ارائه آموزش، اداره کلاس درس، ارزشیابی از آموزش، انجام کارهای گروهی و کمک های انفرادی را بالاتر از متوسط و در حد مطلوب، و عمل کرد نظارتی خود در ابعاد کمک به معلماندر طراحی و اجرای برنامه درسی، ارزیابی برنامه درسی، ارزیابی از خود و کمک از طریق برنامه های ضمن خدمت را در سطح متوسط ارزیابی نمودند.۲ ) معلمان، عمل کرد نظارتی کلی سرگروه های آموزشی و نیز عمل کرد نظارتی آنان در تمام ابعاد ده گانه فعالیت های نظارت و راهنمایی آموزشی را پایین تر از متوسط و در حد نامطلوب ارزیابی نمودند. ۳) سرگروه های آموزشی عمل کرد نظارتی خود را هم در عمل کرد کلی و هم در تمامی ابعاد ده گانه، به شکلی معنادار بالاتر از ارزیابی صورت گرفته توسط معلمان، برآورد نمودند. ۴) بین ارزیابی معلمان از عمل کرد سرگروه های آموزشی در ابعاد سه گانه به سازی معلمان، به سازی آموزشی و به سازی برنامه، درسی تفاوت معناداری وجود داشت.