سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی سقایی – دکتری جغرافیا_پژوهشگر آزاد در مطالعات گردشگری و جغرافیایی
طباطبایی – کارشناس ارشد معماری_پژوهشگر آزاد در برنامه ریزی و طرح ریزی فضای کالبدی

چکیده:

این مقاله به بررسی و تحلیل متن فضایی زیارت درکلان شهر مشهد اختصاص دارد دراین راستا با رویکرد پس ساختاری منظومه زیارت دریک مقیاس کلی و هستی شناختی تبیین گردیده و متن فضایی زیارت درداخل این منظومه به عنوان معرفت شناختی فرایند زیارت مورد واسازی قرارگرفته است تقابل دودویی زائر / مجاور بررسی شده و درتعامل این تقابل مفهوم شهرزیر/شهر مجاور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است این بررسی ها نشان دهنده اخذیک راهبرد کلی درپیوند میان توسعه زیارت و توسعه شهر پخشایش زائران درسطح شهر و افزایش بازه زمانی اقامت درجهت بهره مندی دوسویه زائر و مجاور ازپیامدهای مادی و معنوی زیارت است چنین راهبرد دربستر سیاست های اجرایی دررابطه با خدمات رفاهی قابل عرضه به زائران شکل میگرد که با ترسیم مدلی از حوزه های مدنظر درعرصه رفاه زائران راهبردهایی نیز دراین زمینه درنتیجه گیری ارایه گردیده است.