سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدحسین کارپرورفرد –
عسگر فرحناکی –

چکیده:

دراین تحقیق خواص مکانیکی هسته انگور تحت تغییرات دما و رطوبت در دو حالت جذب و دفع رطوبت بررسی شد با استفاده از نمکهای فوق اشباع شش سطح رطوبتی برای حالت جذب رطوبت و با استفاده از خشک کن کابینی هشت سطح رطوبتی برای حالت دفع رطوبت بدست امد نمونه در چهار دمای ۵و۴۵و۵۵و۶۵ درجه سلسیوس تحت آزمون بارگذاری فشاری قرار گرفتند نیروی نهایی گسیختگی چقرمگی میزان انرژی لازم برای گسیختگی و شیب الاستیک با افزایش دماو رطوبت کاهش یافت اثر رطوبت روی تغییرات نیروی نهایی چقرمگی و شیب الاستیک بیشتر از اثر دما بود رواب طتجربی این کمیت ها بصورت تابعی از رطوبت دما نیز بدست آمد.