سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران ملکی مجد – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدحسین کارپرورفرد –
عسگر فرحناکی –

چکیده:

دراین تحقیق خواص مکانیکی هسته انگور تحت تغییرات دما و رطوبت در دو حالت جذب و دفع رطوبت بررسی شد با استفاده از نمکهای فوق اشباع شش سطح رطوبتی برای حالت جذب رطوبت و با استفاده از خشک کن کابینی هشت سطح رطوبتی برای حالت دفع رطوبت بدست امد نمونه در چهار دمای ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ و ۶۵ درجه سلسیوس تحت ازمون بارگذاری فشاری قرار گرفتند نیروی نهایی گسیختگی چقرمگی میزان انرژی لازم برای گسیختگی و شیب الاستیک با افزایش دما و رطوبت کاهش یافت اثر رطوبت روی تغییرات نیروی نهایی چقرمگی و شیب الاستیک بیشتر از اثر دما بود روابط تجربی این کمیت ها بصورت تابعی از رطوبت و دما نیز بدست آمد.