سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب محمدی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سید اسرافیل نبوی – دانشجوی ارشد سازه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برای تعیین اثرات استفاده از سرباره کوره بلند آهنگدازی(GGBFS)، سرب اره سرب(LS) و سرباره روی(ZS) جایگزین ماسه، آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، جذب آب و چگالی در سنین ۱۴، ۲۸ و ۵۶ روزه به عمل آمده است . در این مطالعه، در مجموع ۶۰ نمونه بتنی، که بتن کنترل حاوی سیمان پرتلند پوزولانی (PPC) و بتنهای سرباره کوره بلند آهنگداز ی و سرباره های سرب و روی بودند، با نسبت آب به سیمان ۰,۴ ، مقدار سیمان kg/m3 400 و با نسبت جایگزینی سرباره به ماسه و ۳۰% آماده شدند . از یک فوق روان کننده به مقدار ۱و۵% مقدار وزن سیمان در بتن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بهبود خواص مکانیکی بتن تحت تاثیر نوع سرباره قرار دارد. هنگامی که از سرباره کوره بلند در بتن استفاده شود مقاومت فشاری افزایش می یابد ولی با استفاده از سرباره های سرب و روی به جای ماسه مقاومت فشاری کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان میدهد که مقاومت خمشی بتن کنترل بیشتر از سایر مخلوط هاست. با اس تفاده از سرباره در بتن چگالی افزایش و جذب آب بتن کاهش می یابد. بطور کلی، با استفاده از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از سرباره های کوره بلند و سرب به عنوان سنگدانه ریز در بتن در بعضی از موارد از نظر فنی امکان پذیر و مفید می باشد در حالی که استفاده از سرباره روی تاثیر بسیار منفی بر بتن می گذارد.