سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بنفشه صفایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی یوسفی –

چکیده:

این مقاله بر روی رفتار مکانیکی الیاف کامپوزیتی پلی پروپیلن و نانولوله کربنی چند دیواره متمرکز شده است. پلی پروپیلن ونانولوله های کربنی توسط اکسترودر دو مارپیچه در حالت مذاب مخلوط و الیاف کامپوزیتی توسط دستگاه ذوب ریسی تولید شدند.نتایج آزمایشات خواص مکانیکی نشان داد با افزایش غلظت نانولوله کربنی، تنش در هنگام پارگی و مدول در الیاف کشیده شده با نسبت کشش یکسان، افزایش می یابد. با افزایش نسبت کشش نیز افزایش در مدول و تنش در هنگام پارگی الیاف مشاهده شد. نتایج تجربی به دست آمده برای مدول با مقادیر محاسبه شده از مدل کرنچل مقایسه شد. مدول بدست آمده از آزمایشات تجربی کمتر از مقدار محاسبه شده توسط مدل کرنچل می باشد که این امر می تواند به تجمع نانولوله کربنی در بعضی از قسمتهای زمینه و یا برهمکنش نانولوله های کربنی و زمینه پلیمری نسبت داده شود. نتایج آزمایشات تجزیه گرماوزنیTGA)افزایش مقاومت حرارتی الیاف کامپوزیتی را نسبت به الیاف پلی پروپیلن خالص نشان داد