مقاله خواص مکانیکی و مدلسازی خطی پنجه پروتزی فلکس فوت: مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: خواص مکانیکی و مدلسازی خطی پنجه پروتزی فلکس فوت: مطالعه موردی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع عضو
مقاله پنجه پروتزی
مقاله سفتی
مقاله ذخیره انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: استکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: پنجه مصنوعی یکی اجزاء کلیدی پروتز اندام تحتانی محسوب شده و نقش مهمی را در راه رفتن فرد دارای قطع عضو ایفا می کند. توجه به نیازهای فرد دچار قطع عضو منجر به گسترش روزافزون انواعی از این پروتزها با قابلیت ذخیره انرژی شده است. در حالی که مطالعات متعددی به بررسی سینتیکی و سینماتیکی این پروتزها پرداخته اند تحقیقات معدودی در زمینه تعیین خواص مکانیکی این پنجه های پروتزی صورت گرفته است.
هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین سفتی پنجه پروتزی فلکس فوت در ناحیه پاشنه و جلوی پنجه و ارائه مدل الاستیک خطی حاکم بر رفتار نیرو – تغییرشکل در این نواحی بود.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع موردی بوده که در ابتدا راه رفتن یک فرد سالم ارزیابی و حداکثر نیروی برابر با ۸۰۰ نیوتن جهت بارگذاری پنجه پروتزی تعیین گردید. سپس آزمون مکانیکی نیرو – تغییرشکل با استفاده از ماشین تست کشش بر یک نمونه پنجه پروتزی فلکس فوت در دو ناحیه پاشنه و جلوی پنجه انجام شد. منحنی نیرو – تغییرشکل رسم و مدل خطی به نمودارها برازش شد. شیب منحنی به عنوان سفتی تعریف گردید.
نتیجه: مدل خطی با دقت بالایی توانایی تخمین زدن رفتار مکانیکی پنجه را داشت (R2>0.9). سفتی پاشنه برابر با ۸۸٫۸۵ و سفتی ناحیه پنجه برابر با ۷۴٫۵۴ نیوتن بر میلیمتر بود.
بحث: نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که مدل خطی به خوبی قابلیت پیش بینی رفتار این نوع پنجه را دارا است. بیشتر بودن سفتی پاشنه نسبت به جلوی پنجه ممکن است نشاندهنده عملکرد ذخیره کنندگی بیشتر در پاشنه نسبت به جلوی پنجه می باشد.