سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرزاد آقا زاده مشگی – استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه

چکیده:

فرآورده های پروبو یتیک محتو ی مک یروارگانیسمهای زنده سودمندی هستند که دارای کاربردهای درمانی جهت م بیاریها و اختلالات مختلف می باشند. اغلب پروبو یتک یها سو ه ی های باکتر ا ییی مشابه با باکتر ه یای ساکن در روده انسان می باشند. در روده انسان سالم در حدود ۴۰۰ نوع باکتری پرو و بیتیک وجود دارند که از رشد باکتریهای بیماریزا جلوگر یی می کنند. باکتریهای موجود در محصولات پرو و بیتیک در مقابل اسد ی ت یه معده مقاوم بوده به شکل زنده به روده رسد یه و اثرات سودمند خود را ایجاد می کنند. شر ی اسد یو ل فیوس، ماست پروبو یتیک، پنر ی پروبو یتیک و کفر ی از جمله این محصولات هستند . محصولات پروبو یتیک به شکل موثر برای درمان عوارضی مانند عدم تحمل لاکتوز، کاند د ی ا یزیس، حساست یهای جلدی، آلرژیهای غذایی، اسهال، عفونت روده ای، سندرم روده تحریک پذ ر ی و ب یوست مورد استفاده قرار می گر یند. نتایج حاصل از تحقق یات متعدد نشان داده اند استفاده روزانه از مقادیر مشخصی فرآورده های پروبو یتیک باعث سلامت د ستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن شده و مقادیر کلسترول خون و همچنین فشار خون را تنظیم می نماید . با وجود خواص مفد ی فراوان، مصرف ا ین فرآورده ها می تواند در بعضی افراد عوارض جانبی مختلفی به وجود ا بیورد. به عنوان مثال علی رغم به اثبات رسیدن اثر ضد نفخ و گاز ا ین محصولات، در بعضی افراداثر عکس مشاهده شده و نفخ ایجاد می شود. در افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی هستند امکان بروز عفونت توسط ا ین باکتر ه یای مفد ی وجود دارد . از جمله موارد معدود گزارش شده بروز عفونت قارچ ی است. اسهال و درد شکمی از دیگر عوارض مشاهده شده می باشد. اختلال در متابولیسم طبیعی بدن، ایجاد تغی ر یات ژنتیکی در سلولها و سردرد نز ی گزارش شده است . با توجه به اثرات سودمند این فرآورده ها در کنار عوارض جانبی مشاهده شده در بعضی افراد لازم است پس از انجام بررسی های دقیق، تجو ز ی آنها صورت گر ید. با این کار می توان از فوا د ی این محصولات نهایت استفاده را نمود و از ا یجاد عوارض در افراد حساس جلوگبری نمود.