سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن عاقل – استادیار گروه مکانیکماشین هایکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین سعیدی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واحد طرق خراسان رضوی
حسن صدرنیا – استادیار گروه مکانیکماشین هایکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه برخی خواص و ویژگی های فیزیکی سه واریتهمیوه انار مورد بررسی قرار گرفت.واریته هایی که برای مطالعه انتخاب شدند عبارت بودند از واریت ههایاردستانی، شیشه کپ و ملس که از سطح باغات مرکز تحقیقات استان خراسان رضوی برداشت و جمعآوری شدند. جرم، حجم،جرم مخصوص، سه قطر عمود بر هم، قطر متوسط هندسی، ضریب اصطکاک ایستایی و درصد کرویت نمونه هااز جمله خصوصیات فیزیکی مورد بررسی بود. خصوصیات مورد مطالعه در سه سطح از اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) که بر اساس جرم نمونه ها صورت گرفته بود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت