سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا یعقوب زاده – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری مازندران

چکیده:

اسانس ها Essential oil) ترکیبات شیمیایی معطری هستند که از اندامهای مختلف گیاهان تهیه می شوند که به آنها روغن های فرار، روغنهای اتری و یا روغنهای اسانسی هم می گویند نقش اسانس ها در کنترل باکتریهای عامل فساد و بیماری زا و افزایش طول مدت نگهداری غذاها بسیار جالب می باشد آنها برطیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت و منفی موثر هستند هرچندباکتریهای گرم منفی بهدلیل دارا بودن لیپویلی ساکارید در غشا خارجی خود تا حدی مقاومتر هستند. مطالعات ازمایشگاهی نشان داده است که اسانسها فعالیت ضدباکتری در برابر باکتریهایی مانند لیستریا ، سالمونلارتیفی موریوم، اشرشیاکلی O157:H7 ، شیگلادیسانتری، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوک اورئوس دارند. این مقاله که به صورت مروری تنظیم شده به کلیات افزودن اسانس ها به غذا و نقش ضدمیکروبی آنهادر غذا می پردازد انتظار می رود در اینده نقش اسانسها و متابولیتها ی انها درنگهداری مواد غذایی افزایش یابد.