سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده معدن متالورژی، دان
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشکده معدن، پردیسدانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
حسن صحرائی پاریزی – کارشناش ارشد هیدروژئولوژی، اداره بخش زمین شناسی و زهکشی، مجموعه مسسر
بهرام رضایی – استاد بخشمعدن- فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران- ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرآلودگی مجتمع مس سرچشمه بر آب منطقه نمونه برداری ازچشمه ها، سدهای باطله و رودخانه اطراف معدن انجام و یون های اصلی وخواص شیمی –فیزیکی اندازه گیری و محاسبه شد. جهت مناسب بودن آب برای آشامیدن ،آبیاری و استفاده های صنعتی با استفاده از روش هیدروژئوشیمایی و با استفاده از دیاگرام های پایپر و استیف، تیپ آب چشمه ، سد باطله، رودخانه به ترتیب کلسیم- بی کربناته ، کلسیم – سولفاته شدید و کلسیم – سولفاته تعیین شد. طبق نموداردارو،آب چشمه توسط یون های کلسیم و بیکربنات احاطه شده است که بیانگر تغذیه آب از سنگ آهک و ماسه سنگ میباشد. و آب سد باطله و رودخانه توسط یون های کلسیم و سولفاته احاطه شده که بیانگر آبهای آلوده شده با سولفات می باشد. آب چشمه، سد باطله و رودخانه از دیدگاه خواص شیمی – فیزیکی به ترتیب برای نوشیدن مناسب، نامناسب و نامناسبتعیین شد. برای تعیین مصارف کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکوکس آب چشمه، سد باطله و رودخانه به ترتیب خوب تا عالی، خوب تا مجاز و مشکوک تا غیر مجاز تعیین شد. و از نظر صنعتی آب چشمه سخت و تاحدی سخت و آب سد باطله،رودخانه جزو آبهای خیلی سخت می باشند. و از نظر تخریب بتون برای فعالیت عمرانی آب چشمه دارای تخریب کم وآب سد باطله و رودخانه دارای تخریب متوسط می باشند