سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی حصاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدعلی رضوی – استاددانشگاه فردوسی مشهد
آرش کوچکی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش خواص رئولوژیک نوسانی صمغ دانه قدومه شهری درناحیه خطی ویسکوالاستیک به عنوان تابعی از غلظت (یک و نیم، دو، دو و نیم، و سه درصد وزنی /حجمی) و دما (۸۵ و ۵ درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در آزمون کرنش متغیر مقدار تانژانت اتلاف این صمغ همواره کوچکتر از یک و بزرگتر از ۰/۱ بود که نشان می دهد این صمغ دردامنه فرکانس کرنش غلظت و دمای مورد بررسی همواره یک ژل ضعیف می باشد. همچنین براساس نتایج مشاهده شده درآزمون فرکانس متغیر از آنجا که درتمام دوره فرکانس مورد بررسی همواره مدول الاستیک بزرگتر از مدول ویسکوز و تاحدی وابسته به فرکانس بود؛ محلول های این صمغ درگروه ژلهای ضعیف طبقه بندی می شوند.