سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رسفنجانی – دانشجوی فوق لیسانس علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،
علی اصغر مقدم – گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
اسحق کریمی – گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده:

سیکلوفسفامید ۱ یک داروی ضد سرطان است که بعد از متابولیسم در کبد به عنوان عامل آلکیلاسیون ۲ عمل می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی آب و پوست انار بر روی پروفایل آنزیمی و لیپید ی متعاقب مسمومیت با سیکلوفسفامید بود . ۵۶ موش به طور تصادفی به ۸ گروه و هر گروه متشکل از ۷ سر موش تقسیم شدند. موش های گروه کنترل وCPA به ترتیب غذای پایه و جیره پایه توام با تزریقات درون صفاقی هفتگی ۱۰۰mg/kg mg/kg سیکلوفسفامید به مدت ۸ هفته را دریافت کردند . گروه های ،P60CPA ،P20CPA PB100CPA و PB60CPA ،PB20CPA ،P100CPA ، علاوه بر تزریق هفتگی سیکلوفسفامید به مدت ۸ هفته به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ درصد آب انار و جوشانده پوست انار دریافت کردند . ۵۶ روز پس از اولین تزریق، خونگیری انجام شد و پروفایل آنزیمی و لیپیدی اندازه گیری شد . بطور کلی نتایج این مطالعه نشان دهنده اثرات محافظتی انار در مقابل عوارض ناشی از سیکلوفسفامید را نشان می دهد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که انار قادر به برطرف کردن اثرات جانبی سیکلوفسفامید می باشد. داده ها توسط نرم افزارSPSS آنالیز واریانس یکطرفه گردید و مقایسه میانگی نها از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۵% صورت گرفت.