مقاله خواص ترابرد الکترونی یک زنجیره چند مولکولی فتالوسیانین مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: خواص ترابرد الکترونی یک زنجیره چند مولکولی فتالوسیانین مس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترابرد الکترونی
مقاله تنگابست
مقاله تابع گرین
مقاله فتالوسیانین مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وحید حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت تنگابست به بررسی ترابرد الکترونی یک سامانه چند مولکولی فتالوسیانین مس متصل دو هادی فلزی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در گاف های این سامانه چگالی حالت های الکترونی مستقل از تعداد مولکول ها یا طول سامانه رفتار می کند. هم چنین افزایش طول سامانه علاوه بر کاهش رسانش تونلزنی، باعث ظهور دره ها و قله هایی در گاف های طیف رسانش می شود و بسته به مقدار انرژی الکترون ورودی به خصوص در لبه گاف ها، تونلزنی الکترونی راحت تر صورت می گیرد. ظهور دره ها به دلیل وجود تداخل ویران گر توابع موج الکترونی در مسیرهای حلقوی است. در حالی که پیدایش قله ها را می توان به ایجاد شبه حالت های جدید در داخل گاف انرژی سامانه به دلیل وجود اتم های مس مربوط دانست.