سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدعلی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق محاسبه استحکام برشی، انرژی برشی ویژه، مدول الاستیسیته، استحکام خمشی و انرژی خمشی شاخه درختان آلبالو و گردو و نیز بررسی تاثیر سرعت تیغه برش بر خواص مکانیکی این دو محصول بود آزمایشات در سرعتهای بارگذاری ۲۰ ۳۰ و ۴۰ میلیمتر بر دقیقه و در دو سطح رطوبتی ۵۰ A) و ۲۴٫۳۲ B) درصد بر پایه تر برای شاخههای آلبالو و ۵۴٫۷۲ A) و ۳۹٫۹ B) درصد بر پایه تر برای شاخههای گردو انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سرعت برشی از ۲۰ به ۴۰ میلیمتر بر دقیقه استحکام برشی و انرژی برشی ویژه برای هر دو شاخه در هر دو سطح رطوبتی بهطور خطی کاهش یافت. با توجه به نتایج بهدست آمده در هر دو شاخه سطح رطوبتیA استحکام برشی و انرژی در واحد سطح برش بیشتری نسبت به سطح رطوبتیB داشت. نتایج آنالیز واریانس و آزمون دانکن نشان داد که تغییر سرعت خمشی تاثیر معنیداری بر استحکام خمشی، انرژی خمشی و مدول الاستیسیته در سطح احتمال ۵ درصد نداشت. این در حالی است که قطر شاخه تاثیر معنیداری در سطح احتمال ۵ درصد بر مدول الاستیسیته داشت، بهطوری که با افزایش قطر شاخه (آلبالو و گردو) در هر دو سطح رطوبتی مقدار مدول الاستیسیته کاهش یافت. مقادیر استحکام خمشی، انرژی خمشی و مدول الاستیسیته در سرعت- های بارگذاری مختلف و در دو سطح رطوبتی برای هر دو ساقه مورد آزمایش تعیین شد.