سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم اثنی عشری – دانش آموخته صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود یقبانی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
فرزاد غیبی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

هدف از این مطالعه مروری تعیین ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی، تان نها، اسیدهای آلی، قندها و فعالیت آنت یاکسیدانی تفاله حاصل ازعصاره گیری انار بوده که به دو روش مختلف عصاره گیری مستقیم دانه به همراه پوست و بدون پوست انجام شده است. چهار روشِ اندزه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی شاملFIC و TBARS ،FRAP ،DPPH استفاده شدند. در روش اول عصاره گیری، میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و تانن ها بیشتر از روش دوم عصاره گیری بود. اسیدهای آلی تشخیص داده شده عبارت بودند از اسیدهای اُگزالیک، سیتریک، مالیک و سوکسینیک و قندها نیز شامل فروکتوز و گلوکز بودند. در مورد فعالیت آنت یاکسیدانی نیز نمونه های حاصل از روش اول عصار هگیری، فعالیت بالاتری نسبت به روش دوم عصاره گیری از خود نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داده است تفاله اناری که بعنوان ضایعات حاصل از عصاره گیری این میوه بدست می آید، می تواند بعنوان منبع مناسبی از ترکیبات طبیعی با بالاترین میزان فعالیت آنت یاکسیدانی مورد توجه قرار گرفته و کاربرد بالقو های در صنایع غذایی داشته باشد