سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

نورمحمد علیپورخشاب – دکترای زبان وادبیات عرب.

چکیده:

یکی از مهم ترین و ضروری ترین مسائل هر کشوری توجه به میراث فرهنگی ، قومی و جغرافیایی س رزمین خود است که بدون توجه به آنها امکان تداوم آن غیر ممکن است . بنابراین مطالعه در این امور از یک طرف در حفظ وحیات هر ملتی اهمیت وارزش بسیاری دارد واز طرف دیگر تقویت کننده روح مردم آن ملت است وبرای ایر ان نیز خلیج فارس از این قاعده مستثنی نیست . حال با توج ه به این موضوع در این پژوهش سعی شده ضمن تجزیه وتحلیل حدود جغرافیایی خلیج فارس در منابع جغرافیا دانان قدیم ،چگونگی این نام مورد بررسی قرار گیرد . نتیجه اینکه ،با توجه به مطالعات صورت گرفته واستفاده از منابع متقن نام خلیجی که در جنوب ایران است از دوهزارو پانص د سال پیش ،خلیج فارس نام داشته واین نام را نخستین بار یونانیان بر این دریا اطلاق کرده وبعد ها جغرافیا دانان عرب ومسلمان این نام را از یونانیان ورومیان اقتباس کرده ودر منابع خود مورد استفاده قرار دادند . هر آن چه که در چند سال اخیر عوامل استکبار به نام خلیج عربی بر سر زبان ها انداخته است در راستای تضاد میان ایرانیان واعراب خلیج فارس وتنش در منطقه است.