سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه ابراهیم زاده گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی دانشگاه سیستان و بلو

چکیده:

خلیج پارس ، که در منابع قدیم تاریخی و جغرافیایی با نام هایی چون دریای پارس و در منابع یونانی و رمی، پرسیکوس سینوس Persicus sinus ذکر گردیده ، با توجه به موقعیت استراتزیک خود از کهن ترین روزگاران نقش مهمی در معادلات منطقه ای و فرا منطقه ای تاریخ ایران ، در ارتباط با دول _گاه دوست و گاه دشمن _ بازی نموده است . با تکیه بر اهمیت این مسئله پرداختن به پیشینه تاریخی خلیج پارس از مهم ترین موضوعات قابل بررسی در قلمرو تاریخ می باشد . در این مقاله سعی بر آن شده است که پیشینه تاریخی خل یج فارس در دو محور مورد بررسی قرار گیرد : محور اول شامل مباحثی چون ، بررسی اسامی قدیمی خلیج فارس و جایگاه دیرینه این خلیج کهن در دوران باستان می باشد . در قسمت دوم پیشینه تاریخی آن در تاریخ ایران بعد از اسلام با تاکید برمسئله استعمارمورد بررسی قرار گرفته است.