سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیروس احمدی نوحدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل کاوندی کاتب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خلیج فارس به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیکی در پیوستگی با اقیانوس هند قرار دارد از همین روی تحولات هریک بر دیگری نیز تاثیر گذار است. هدف اصلی این تحقیق شناخت اهمیت خلیج فارس و ارتباط نزدیک آن با اقیانوس هند، بررسی سیر تاریخی بازی های قدرتی در اقیانوس هند و تأ ثیرات آن بر خلیج فارس و شکل گیری اتحادیه همکاری های کش ورهای حاشیه اقیانوس هند می باشد. روش به کار رفته در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد خلیج فارس همچنان از اهمیت بالا در ارتباط با تنه اصلی آن یعنی اقیانوس هند برخوردار است و کشورهای حاشیه خلیج فارس ناگزیر از توجه به آن و اتحادیه همکاری های کشورهای ح اشیه اقیانوس هند هستند . اتحادیهای که طرح آن نخست از سوی ایران اما شکل گیری آن در سال ۱۹۹۷ و بنا به پیشنهاد کشور موریس بود